FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar: Vandværket tager kun kr. 6,00. Men med diverse afgifter, spildevandsafgift til kommunen og moms, så ender 1 m3 vand i ca. kr. 94,- Det svarer til 9,4 øre pr liter vand.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: Hver dansker bruger 101 liter vand hver dag til personligt brug. Det svarer til 36,8 m3 pr. person pr. år. Kilde: DANVA – “Vand i tal” (2020)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vores vand har en hårdhed på 17 dH
Det er vigtigt, at du får indstillet din maskine efter denne hårdhed. Så bliver resultatet bedst.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. Lednings-brud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Hvorfor er vandet hvidt?
Svar: Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt at der er luft (ilt) i vandet . Hvis du fylder et glas med “hvidt vand”, vil du se at luften bruser af, så vandet igen bliver klart. Det “hvide vand” er ikke sundhedsfarligt. Luft i vandet kan forekomme, hvis der er luft i ledningssystemet. Dette kan f.eks. være i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. Fænomenet “hvidt vand” fortager sig igen i løbet af en kort periode.

Kan jeg installere et blødgøringsanlæg?
Svar: Flere og flere forbrugere i Danmark vælger at blødgøre deres vand, så hårdheden sænkes. Dette gøres i små anlæg, hvor der bl.a. tilsættes natrium. Dette betyder, at der nogle steder i Danmark skal tilsættes så meget natrium, at det sammen med det natrium, som allerede er i vandet, overstiger grænseværdien (max. 175 mg pr. liter). I Esbønderup vandværk er indholdet af natrium og vores hårdhed i vandet ikke så højt, at det giver nogen problemer med blødgøringsanlæg og natriumindholdet.

Du bør dog være opmærksom på, at der er konstateret et højere *kimtal i installationer med blødgøringsanlæg. Du bør endvidere rådføre dig med din installatør, om der skal tages højde for forhold vedrørende din vandinstallation i forbindelse med blødgøring.

* Kimtal er indholdet af mikroorganismer.

Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: ja, vores kapacitet er meget stor, og folk er generelt blevet bedre til at spare på vandet, så der er også vand nok til at vande haven med. Men husk på at, hvis du bor i byen, så skal du betale vandafledningsafgift af alt det vand du bruger.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, vi følger myndighedskrav til kvalitets-kontrol.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Ring til vandværksbestyrer i  bestyrelsen, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Kontakt os for nærmere information.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, vandværket udfører jævnligt kontrol med målerne.

Skal jeg løbende holde øje med mit forbrug? (Vandlækage)
Svar: Ja, det er vigtigt, at du holder øje med dit vandforbrug, for at undgå unødigt vandspild.
Ansvaret for vandspild, f.eks. ved en skjult rørskade eller løbende toilet, er din alene. Det kan blive en “meget dyr fornøjelse”.

En simpel test kunne være at lukker for alle de apparater, der bruger vand. Se på din vandmåler. Hvis den er i bevægelse, er der vand der siver ud et sted i huset eller i stikledningen til huset.
Efter der er opsat nye målere er der mange der aflæser målerstanden hver måned. Dette er også en god idé.

Esbønderup Vandværk eftergiver ikke vandafgiften ved vandlækage hos den enkelte medlem.

Hvis du har haft vandspild på grund af utætte skjulte installationer, kan du få refunderet vandafledningsbidraget for den del af forbruget, som ikke er ledt til kloak og renseanlæg

Se yderligere information herom hos GRIBVAND A/S  Link

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Du er altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen  eller vandværkskontoret i Hillerød som varetager vores administrative opgaver.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Det er kun ved ejerskifte vandværket skal have besked. Det påhviler ejeren selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse. Ejerskifte skal meddeles til vandværkets administration. Det er vigtigt at vi får alle data på skrift, så send os en mail eller brev. 

Hvad vil det sige, at være medlem af vandværket?
Svar: Det betyder at du er medejer af vandværket og har ret til at afgive din stemme til den årlige Generalforsamling, som afholdes i marts måned.