Vandafregning

Aflæsning af vandmåler

I 2018 er alle vandværkets vandmåler blevet udskiftet til nye, som kan aflæses elektronisk. Dvs at Esbønderup Vandværk fremover forestår aflæsning af de enkelte vandmåler og opgør forbruget.

Vandaflæsning til brug af afregning foretages 1 gang årligt, ved udgang af kalenderåret.

Forbrugsafregning

Afregning for det opgjorte forbrug afregnes 1 gang årligt.

Forbrugerne modtager årsopgørelsen i januar og vil blive opkrævet beløbet i februar vedrørende det foregående års forbrug. (1. januar – 31. december)

Der opkræves ikke aconto beløb.

Årsopgørelsen og opkrævningen fra Vandværket sendes til ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

Er kunden tilmeldt betalingsservice fremgår årsopgørelsen af betalingsoversigten.

Årsopgørelse vedrørende forbrug i :
– 2017 fremgår af betalingsoversigten modtaget i marts 2018 med betaling i april 2018
– 2018 fremgår af betalingsoversigten modtaget i januar 2019 med betaling i februar 2019
– 2019 fremgår af betalingsoversigten modtaget i januar 2020 med betaling i februar 2020
– 2020 fremgår af betalingsoversigten modtaget i februar 2021 med betaling i marts 2021

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr. Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt yderligere rykkergebyr.

Ved fortsat restance kan Esbønderup Vandværk lukke for vandforsyningen. Der vil ligeledes blive pålagt et lukke- og åbnegebyr.

Esbønderup Vandværks takster, herunder diverse gebyr, fremgår af takstbladet for det pågældende år.

Aflæsning ved ejerskifte

Ejerskifte skal  meddeles til vandværkets ansvarlige for forbrugsafregninger.

I forbindelse med ejerskifte påhviler det medlemmerne selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse.

Vandmålers målestand ultimo fremgår af den seneste modtaget årsopgørelse fra vandværket. Bemærk at i 2018 er alle vandmåler blevet udskiftet! Målerstand ved udskiftning af vandmåler er meddelt forbrugeren.

Eksempel på en årsopgørelse fra Esbønderup Vandværk:

Id.: 00417   Forfald: 08-02-21 
CVR: 22788612 
Kornbakken 59   
Målernummer: 17690784  Målerstand pr. 31-12-2020: 00370   
Årsopgørelse for perioden 01-01-2020 til 31-12-2020 
Fast afgift    
M3 afgift (100 m3 à kr. 6,00) 
Grøn afgift (100 m3 à kr. 6,18)
Drikkevandsbeskyttelse (100 m3 à kr. 0,19)
+ 25% Moms

kr. 2.671,25
kr. 900,00
kr. 600,00
kr. 618,00
kr.   19,00
kr. 534,25

Der opkræves et gebyr på 250 kr + moms ved henvendelse til Esbønderup Vandværk vedrørende oplysninger om  målerstand,  årsopgørelse eller restance i forbindelse med hushandel.

Forbrugeroplysninger videregives ikke til tredjemand uden samtykke eller fuldmagt.

Spildevands afregning

Det bemærkes at spildevandsafgift opkræves separat af GRIBVAND A/S.

Til brug for afregning og opgørelse af spildevand videregiver Esbønderup Vandværk årlig forbrugsoplysninger til GRIBVAND A/S

Link til GRIBVAND A/S