Esbønderup Vandværk


Driften er normal

25. juli 2024 11:00

Ordinær Generalforsamling

Esbønderup Vandværk afholdte ordinær generalforsamling:
Onsdag den 20. marts 2024
Bestyrelsens beretning for 2023, kan læses i fanebladet “Om Vandværket”
Samme sted kan ses nøgletallene i det revideret regnskab 2023 samt budgettet for 2024.


Jordkørsel på Østvej 13A, Esbønderup

Esbønderup Vandværk har sammen med Esrum Vandværk klaget over, at Gribskov Kommune har givet tilladelse til jordforbedring på Østvej 13 A, Esbønderup, 3230 Græsted.

Vi mener, at tilladelsen er givet på et forkert grundlag, da vi ikke anser det som jordforbedring, men derimod som et jorddeponi, der skal behandles i overensstemmelse med landzoneloven.

Esbønderup Vandværk frygter, at Kommunens tilladelse til jordforbedring på Østvej kan være en trussel mod fremtidige vandressourcer og har blandt andet ønsket, at Gribskov Kommune efterkontrollerer dette.

Klagen er blevet afvist af Planklagenævnet.

Esbønderup Vandværk ønsker fortsat at beskytte fremtidige vandressourcer og har derfor været – og er fortsat – aktiv sammen med andre lokale vandværker for at ændre Kommunens forvaltningspraksis samt de love og regelsæt, som jordforbedring og jorddeponi administreres efter.

Hvis du vil vide mere om de lokale vandværksinitiativer for at beskytte fremtidige vandressourcer, henvises til Esrum Vandværks hjemmeside. https://www.esrumvand.dk/

Nyt administrativt samarbejde

Esbønderup Vandværk har pr. 1. september 2022 indgået en administrativ samarbejdsaftale med Vandværkskontoret i Hillerød.  Det betyder at Vandværkskontoret fremover vedligeholder vores forbruger kartotek og sender vores årsopgørelser og opkrævninger ud til vores forbruger. Henvendelser vedrørende ejerskifte og årsopgørelser mv. skal derfor ske til vores administration hos Vandværkskontoret  i Hillerød kontor@esbovand.dk

Henvendelser vedrørende ledningsbrud eller andre spørgsmål skal forsat ske til vores bestyrer Henrik Larsen – eller til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Miljøboringer i Esbønderup

Region Hovedstaden arbejder stadig på kortlægning af evt. forureninger i grundvandet – lige som der gøres i hele landet.Efter der er foretaget en lang række dybe miljøboringer, samt miljøundersøgelser, kan der ikke konstateres noget der umiddelbart skulle være til fare for vandværket.Vandværket orienterer naturligvis, hvis der kommer nye oplysninger fra Regionen.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vandværket stadig leverer fint vand, som ikke på nogen måde er til fare for sundheden. Der tages vandanalyser ved boringerne, på værket og hos forbrugerne med meget tættere interval end de lovmæssige krav.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2024. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a. Samme sted kan du også se taksterne for 2023 og tidligere.

.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 35.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/440 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 11.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.