Vandafregning

Aflæsning af vandmåler

I 2018 er alle vandværkets vandmåler blevet udskiftet til nye, som kan aflæses elektronisk. Dvs at Esbønderup Vandværk fremover forestår aflæsning af de enkelte vandmåler og opgør forbruget.

Vandaflæsning til brug af afregning foretages 1 gang årligt, ved udgang af kalenderåret.

Forbrugsafregning

Afregning for det opgjorte forbrug afregnes 1 gang årligt.

Forbrugerne modtager årsopgørelsen i januar og vil blive opkrævet beløbet i februar vedrørende det foregående års forbrug. (1. januar – 31. december)

Der opkræves ikke aconto beløb.

Årsopgørelsen og opkrævningen fra Vandværket sendes til ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

Er kunden tilmeldt betalingsservice fremgår årsopgørelsen af betalingsoversigten.

Årsopgørelse vedrørende forbrug i :
– 2023 fremgår af betalingsoversigten modtaget i januar 2024 med betaling i februar 2024
– 2024 fremgår af betalingsoversigten modtaget i februar 2025 med betaling i marts 2025
– 2025 fremgår af betalingsoversigten modtaget i januar 2026 med betaling i februar 2026

OBS !! Det er ejendommens ejer der er ansvarlig for at Vandværket modtager det opkrævede beløb rettidigt.
Hvis betalingen er tilmeldt betalingsservice, er det vigtigt at du kontrollerer bankens betalingsoversigt, samt tjekker om beløbet bliver trukket på din konto.

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr. Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt yderligere rykkergebyr.

Ved fortsat restance kan Esbønderup Vandværk lukke for vandforsyningen. Der vil ligeledes blive pålagt et lukke- og åbne gebyr.

Esbønderup Vandværks takster, herunder diverse gebyr, fremgår af takstbladet for det pågældende år.

Ejerskifte

Ejerskifte skal  meddeles til Vandværkskontoret i Hillerød som varetager de administrative opgaver for Esbønderup vandværk – f.eks. i forbindelse med ejerskift og årsopgørelser mv. .

Ejerskifte – Betalingsservice NETS/PBS

Når du sælger din ejendom, skal du huske at få slettet betalingsaftalen hos PBS/NETS, hvis du har betalt vandforbrug via betalingsservice. Sletningen skal foretages i din netbank eller af dit pengeinstitut. Hvis PBS/NETS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer du, at fremtidige regninger vedr. vandforbrug vil blive trukket på din bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet, idet betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer i vandværkets edb-system.
Vandværket tilbagebetaler ikke vandforbrug som følge af manglende afmelding af betalingsservice. Det skyldes, at vi alene registrerer indbetaling af vandforbrug efter ejendommens adresse og forbrugsnummer og således ikke har mulighed for at se, hvem der har foretaget betalingen.

Aflæsning ved ejerskifte

I forbindelse med ejerskifte påhviler det medlemmerne selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse.

Vandmålers målestand ultimo fremgår af den seneste modtaget årsopgørelse fra vandværket. Bemærk at i 2018 er alle vandmåler blevet udskiftet! Målerstand ved udskiftning af vandmåler er meddelt forbrugeren.

Eksempel på en årsopgørelse fra Esbønderup Vandværk:

Aftalenr. xxxxxxxxx   Forfald: 01-02-xx
CVR: 22788612 
Kornbakken 59   
Målernummer: 17690784  Målerstand pr. 31-12-20xx: 00370   
Årsopgørelse for perioden 01-01-20xx til 31-12-20xx 
Fast bidrag    
Vandforbrug / M3 afgift (100 m3 à kr. 6,00) 
Vandskat / Grøn afgift (100 m3 à kr. 6,37)
+ 25% Moms

kr. 2.671,25
kr. 900,00
kr. 600,00
kr. 637,00
kr. 534,25

Der opkræves et gebyr på 250 kr + moms ved henvendelse til Esbønderup Vandværk vedrørende oplysninger om  målerstand,  årsopgørelse eller restance i forbindelse med hushandel.

Forbrugeroplysninger videregives ikke til tredjemand uden samtykke eller fuldmagt.

Spildevands afregning

Det bemærkes at spildevandsafgift opkræves separat af GRIBVAND A/S.

Til brug for afregning og opgørelse af spildevand videregiver Esbønderup Vandværk årlig forbrugsoplysninger til GRIBVAND A/S

Link til GRIBVAND A/S