Vandkvalitet

Sammen skal vi passe på vores drikkevand

Esbønderup Vandværk opfordrede forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven, og passe på vores alles grund- og drikkevand.
F.eks. kan 1. gram pesticid forurene 10 mio. liter drikkevand!

Esbønderup Vandværk omdanner grundvand til drikkevand. Efter en simpel behandling, hvor grundvandet iltes og filtreres, sendes det ud til vandhanen som drikkevand. Men hvordan er vandkvaliteten i vores drikkevand?

BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder:

Der er forbud mod brug af bekæmpelsesmidler og forbud mod brug af gødning  i BNBO området.
Her kan du se BNBO området for Esbønderup Vandværk

Link til BNBO i Esbønderup

Vandkvalitet

Esbønderup vandværk arbejder hele tiden på at levere vand i den bedste kvalitet.

Vandets kvalitet påvirkes af forskellige forhold. Nogle forhold er vi selv herre over og andre er afhængende af udefra kommende faktorer.

Grundvandet fra vores 3. boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes. Disse processer styrer vi selv på værket, men andre ting er vi ikke herre over.

Som det har fremgået af medieren de senere år, truer forureninger vores grundvand. Flere steder i Danmark har man været nød til at lukke boringer på grund af de forureninger, som er sket inden for de sidste 10-50 år. Så lang tid kan der gå før urenhederne når fra jordoverfladen til grundvandet.

Navne som f.eks. Chlorothalonil- amidsulfonsyre (CTASS), N,N-dimethylsulfamid (DMS), E. coli (Escherichia coli) og Kimtal er nogle af de mange ord, som bestyrelsen har fokus på året rundt.
Disse forureninger stammer fra bl.a. de mange sprøjtegifte, der gennem tiderne har været tilladt at bruge, men som nu er blevet forbudte – for langt de flestes vedkommende.

Alle vandværker har et godkendt screeningsprogram, der som minimum skal følges. Det betyder at vi kontinuerlig får taget mange prøver af vores vand, både ved boringerne, på værket og hos forbrugerne.
Grundlæggende er det bestyrelsens holdning, at vi fortrækker ekstra vandprøver for at eliminere evt. risiko og tvivl om kvalitet af vores drikkevand. Vi får taget ekstra vandprøver for at konstatere, at vi ikke har nogle stoffer, som overstiger de grænseværdier, som miljøministeriet har udmeldt.

Esbønderup vandværks screeningsprogram tilpasses løbende udmeldinger fra kommunen og miljøministeriet bekendtgørelser, som opdateres i takt med nye viden på området.

Foreløbig kan vi med glæde konstatere, at ingen af vores vandanalyseprøver er i nærheden af de grænseværdier, som Miljø- og Fødevareministeries bekendtgørelse fra 1. maj 2019, beskriver.

Vandanalyser

Analyserne er samlet hos GEUS.
Tryk her for at se analyserne. Der foretages automatisk opslag i Jupiter databasen.
Der åbner en ny fane/vindue med de seneste 10 analyser.