Om Vandværket

Vandanalyser
Analyserne er samlet hos GEUS. Tryk her for at se analyserne. Der foretages automatisk opslag i Jupiter databasen. Der åbner en ny fane/vindue med de seneste 10 analyser.

Regulativ og vedtægter
Regulativ
Vedtægter

Databeskyttelsesforordningen
Dataansvarlig: Peder Lund
Link til lovgivning

Historik om Esbønderup Vandværk
Udarbejdet af Helge Petersen
Link til historie oplysninger

Beskyttet drikkevandsboringer
Link til BNBO i Esbønderup

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.  Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Sidst redigeret: